Staða aðgerða í aðgerðapökkum 1 og 2 vegna COVID-19 sem varða sveitarfélögin

Upplýsingasíða vegna COVID-19

Alþingi hefur á undanförnum vikum fjallað um tvo aðgerðapakka til að bregðast við afleiðingum COVID-19 heimsfaraldursins. Í báðum tilvikum er um að ræða bandorma um breytingar á ýmsum lögum auk samþykktar sérstakra fjáraukalaga þar sem kveðið er á um fjármögnun aðgerða. Tilefni þykir til að gera stuttlega grein fyrir þeim aðgerðum sem snúa ýmist beint eða óbeint að sveitarfélögum ásamt tengingum þeirra við viðspyrnuáætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 19. mars 2020.

Litirnir

A. Stuðningur við opinberar framkvæmdir

Aðgerð Staða Nánari upplýsingar Viðspyrnuáætlun sambandsins
Allir vinna

Í aðgerðapakka 1 var samþykkt tímabundin endurgreiðsla VSK vegna vinnu sem innt er af hendi á tímabilinu frá 1. mars 2020 til og með 31. desember 2020 á byggingarstað við byggingu, viðhald eða endurbætur á mannvirkjum til að bregðast við versnandi atvinnuástandi. Í aðgerðapakka 2 hefur þessi heimild verið útvíkkuð og nær nú einnig til framkvæmda á vegum sveitarfélaga.

Staða: Sveitarfélög geta nýtt sér þetta úrræði nú þegar
Tengiliður: bryndis.gunnlaugsdottir@samband.is

Vefur skattsins Aðgerðin er í samræmi við viðspyrnuáætlun sambandsins

Fráveituframkvæmdir

Samþykktur var sérstakur stuðningur við fráveituframkvæmdir sveitarfélaga að fjárhæð 200 m.kr. fyrir árið 2020. Fyrir Alþingi liggur jafnframt frumvarp um tíu ára átak í fráveitumálum. Safnað verður upplýsingum frá sveitarfélögum um framkvæmdaáform þeirra á næstu árum. Einnig er unnið að reglugerð sem mun kveða á um nánari útfærslu.

Staða: Unnið er að nánari útfærslu
Tengiliður:
gudjon.bragason@samband.is

Frumvarp á vef Alþingis Aðgerðin er í samræmi við viðspyrnuáætlun sambandsins

Aðgengismál

Fasteignasjóður Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fær heimild til að veita styrki til sveitarfélaga til að fjármagna framkvæmdir til að bæta aðgengi fatlaðs fólks í fasteignum, mannvirkjum og útisvæðum á vegum sveitarfélaga. Nánari útfærsla verður kynnt síðar.

Staða: Unnið er að nánari útfærslu
Tengiliður:
tryggvi.thorhallsson@samband.is

Vefur Alþingis Aðgerðin er í samræmi við viðspyrnuáætlun sambandsins

Ýmis önnur fjárfestingaverkefni

 • 750 m.kr. varið í hafnarframkvæmdir.
 • 200 m.kr. í verkefni tengd sjúkrahúsi Akureyrar.
 • 300 m.kr. til heilbrigðisstofnana á Norðurlandi eystra og á Suðurnesjum.
 • 100 m.kr. til endurbyggingar gamla ríkisins á Seyðisfirði.
 • 350 m.kr. til ofanflóðavarna.
 • 350 m.kr. í flughlaðið á Akureyri og gerð akbrautar á Egilstaðaflugvelli.
 • 296 m.kr. til endurbóta á flugvöllum og í viðhaldsverkefni tengdum þeim t.d. 126 m.kr. framlag til Þórshafnarflugvallar og 80. m.kr. framlag til Ísafjarðarflugvallar.
 • 200 m.kr. varið í flugstöð á Akureyri
 • 200 m.kr. til sóknaráætlana landshluta við byggðaáætlun.
 • 100 m.kr. í verkefnið „Brothættar byggðir“.
 • 75. m. kr. í varnir gegn landbroti.

 

   

B. Fjármál sveitarfélaga

Aðgerð Staða Nánari upplýsingar Viðspyrnuáætlun sambandsins

Tilfærsla fjármuna innan Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

Heimilt verður að nýta fjármagn Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til að milda tekjufall Jöfnunarsjóðsins um allt að 1,5 ma.kr. Þessi fjárhæð verður endurgreidd fasteignasjóðnum á næstu árum.

Staða: Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið vinnur að útfærslu
Tengiliður:
tryggvi.thorhallsson@samband.is

Vefur Alþingis  

Fjármálareglur sveitarfélaga

Samþykkt hefur verið heimild fyrir sveitarstjórnir að víkja tímabundið frá fjármálareglum 1. og 2. tölul. 2. mgr. 64. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011, á árunum 2020–2022. Markmið lagabreytingarinnar er að tryggja sveitarfélögum aukið svigrúm til að ráðast í auknar fjárfestingar og mæta aðsteðjandi vanda í rekstri vegna þeirra óvæntu og skyndilegu aðstæðna sem COVID-19 heimsfaraldurinn hefur fyrir íslenskt efnahagslíf og búskap hins opinbera.

Staða: Komið til framkvæmda
Tengiliður:
sigurdur.snaevarr@samband.is

Vefur Alþingis Aðgerðin er í samræmi við viðspyrnuáætlun sambandsins

Frestun gjalddaga fasteignaskatts

Gjaldendum fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði, skv. c-lið 3. mgr. 3. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995 er heimilt að fresta gjalddögum. Gerir ákvæðið ráð fyrir því að sveitarfélögum sé skylt að verða við frestun gjalddaga uppfylli gjaldandi skilyrði frumvarpsins.

Staða: Komið til framkvæmda
Tengiliður:
bryndis.gunnlaugsdottir@samband.is

Frétt á vef sambandsins Aðgerðin er í samræmi við viðspyrnuáætlun sambandsins

C. Atvinnuúrræði

Aðgerð Staða Nánari upplýsingar Viðspyrnuáætlun sambandsins

Sumarúrræði fyrir námsmenn

Mennta- og menningarmálaráðherra og félags- og barnamálaráðherra hafa sett á fót samhæfingarhóp um atvinnu- og menntaúrræði. Hópnum er ætlað að skoða stöðu og möguleg menntaúrræði námsmanna og atvinnuleitenda við þær breyttu aðstæður sem orðnar eru í íslensku samfélagi.

Markmið hópsins er að blása til sóknar á íslenskum vinnumarkaði og styrkja enn frekar stoðir menntakerfisins með því að kortleggja stöðuna, samhæfa upplýsingastreymi og hafa yfirlit yfir aðgerðir og framkvæmd.

Fyrsta verkefni hópsins var að koma af stað átaki um sumarstörf- og sumarnám fyrir námsmenn. Alþingi samþykkti að verja um 2.200 m. kr. úr Atvinnuleysistryggingasjóði til að standa straum af átaksverkefni um að fjölga tímabundnum störfum fyrir námsmenn í sumar. Gert var ráð fyrir að með fjármagninu væri hægt að skapa um 3400 störf. Vinnumálastofnun ber ábyrgð á framkvæmd átaksins. Alls sóttu sveitarfélögin um 3076 störf og fengu úthlutað 1709 störfum.

Stefnt er að því að taka stöðuna aftur í byrjun júní og verður fjármagn þá hugsanlega aukið og þá hægt að fjölga störfum.

Staða: Komið til framkvæmda
Tengiliður:
valgerdur.run.benediktsdottir@samband.is

 

Frétt á vef stjórnarráðsins

Frétt á vef sambandsins

Aðgerðin er í samræmi við viðspyrnuáætlun sambandsins

 

D. Félagslegar aðgerðir

Aðgerð Staða Nánari upplýsingar Viðspyrnuáætlun sambandsins

Stuðningur við viðkvæm svæði

Gert er ráð fyrir 250 m.kr. til aðgerða á Suðurnesjum. Staðið verður fyrir átaki til að efla félagslega þátttöku og virkni íbúa með erlendan bakgrunn ásamt því að koma á fót þverfaglegum teymum á sviði félags-, heilbrigðis- og menntamála. Auk þess er fyrirhugað að styrkja og þróa Reykjanes Geopark og loks að sérstakur stuðningur verði veittur til símenntunarúrræða, atvinnutengds náms og eflingar rannsókna á svæðinu.

Kortlagning á öðrum viðkvæmum svæðum stendur yfir á landsvísu. Eins og fram hefur komið í fréttum er hlutfall atvinnulausra afar hátt í nokkrum sveitarfélögum þar sem ferðaþjónusta er helsti atvinnuvegurinn.

Staða: Unnið er að nánari útfærslu
Tengiliður:
maria.kristjansdottir@samband.is

Vefur Alþingis  

Stuðningur við börn á tekjulægri heimilum til að stunda íþrótta- og frístundastarf

600 m.kr. styrkur til tekjulágra heimila, þannig að öll börn geti óháð efnahag stundað íþróttir og aðrar tómstundir í sumar.

Staða: Unnið er að nánari útfærslu
Tengiliður:
maria.kristjansdottir@samband.is

Vefur Alþingis  

Átak gegn heimilisofbeldi og ofbeldi gegn börnum

Sérstök áhersla verður lögð á aðgerðir gegn heimilisofbeldi og ofbeldis gegn börnum, samtals 215 m.kr. Meðal helstu aðgerða er aukinn stuðningur við þolendur og fjölskyldur þeirra auk viðbótarframlaga til Barnahúss. Þá verður bætt við þremur stöðugildum lögreglu í fjóra mánuði á höfuðborgarsvæðinu til að efla samstarf lögreglu, félagsþjónustu og barnaverndar í sumar til að auðvelda markvissari aðkomu að þjónustu við börn í viðkvæmri stöðu.

Staða: Unnið er að nánari útfærslu
Tengiliður:
maria.kristjansdottir@samband.is

Vefur Alþingis  

Félagsþjónusta og barnavernd í dreifðari byggðum

Gert er ráð fyrir 30 m.kr. til að takast á við áskoranir sem fylgja COVID-19 í félagsþjónustu og barnavernd í dreifðustu byggðum landsins.

Staða: Unnið er að nánari útfærslu
Tengiliður:
maria.kristjansdottir@samband.is

Vefur Alþingis  

Auknar forvarnir og stuðningur við börn í skólum auk eflingar heilsugæslu í geðrækt

Heilsugæsluþjónusta um land allt verður stórefld með sérstakri áherslu á geðrækt og andlegt heilbrigði. Í því felst að sérhæfðu starfsfólki innan heilsugæslunnar verður fjölgað, s.s. geðlæknum, sálfræðingum og félagsráðgjöfum. Þá verður fjarheilbrigðisþjónusta aukin enn frekar sem og samhæfing og samræming þjónustu heilsugæslu á landsvísu. Ætlunin er að á meðan óvissuástand í þjóðfélaginu varir verði andleg líðan íbúa markvisst vöktuð og sérstaklega stendur til að efla geðræktarstarf, forvarnir og stuðning við börn og ungmenni í skólum. Gert er ráð fyrir 540 m.kr. fjárveitingu til þessa verkefnis. Nánari útfærsla verður kynnt síðar.

Staða: Unnið er að nánari útfærslu
Tengiliður:
maria.kristjansdottir@samband.is

Vefur Alþingis  

Unnið gegn félagslegri einangrun viðkvæmra hópa, félagslegur stuðningur við fjölskyldur fatlaðra barna og verkefni til að styrkja stöðu barna af erlendum uppruna.

450 m.kr. verður varið til að vinna gegn félagslegri einangrun aldraðra og öryrkja. Félagsmiðstöðvar fyrir þessa hópa verða efldar, fjölskyldum fatlaðra barna verður veittur félagslegur stuðningur, landshlutateymi fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra styrkt og sérstök verkefni sett af stað til að styrkja stöðu barna af erlendum uppruna. Þá er lagt til að heimila sérstakar tímabundnar greiðslur til þeirra sem sinna umönnun langveikra barna sem búa við skerta þjónustu vegna áhrifa COVID-19 og er gert ráð fyrir 200 m.kr. vegna þessa.

Búið er að útfæra aðgerðir fyrir 75 m.kr. til að efla virkni, vellíðan og félagsfærni barna í viðkvæmri stöðu á tímum Covid-19. Nánari upplýsingar má finna í frétt á vef sambandsins.

Búið er að útfæra aðgerðir fyrir 75 m.kr. vegna aukins félagsstarfs fullorðinna sumarið 2020 vegna COVID-19. Nánari upplýsingar má finna í frétt á vef sambandsins.

Staða: Unnið er að nánari útfærslu
Tengiliður:
maria.kristjansdottir@samband.is


 

Aukið fjármagn vegna NPA

Gert er ráð fyrir um 157 m.kr. einskiptisframlags til að fullfjármagna hlutdeild ríkissjóðs vegna fyrirliggjandi samninga sveitarfélaganna um notendastýrða persónulega aðstoð við fatlaða einstaklinga (NPA). Fjöldi NPA-samninga við árslok 2019 var 87 talsins og komið hefur í ljós að samningar þeir sem sveitarfélögin hafa gert og ríkið greitt 25% hlutdeild í hafa reynst verulega kostnaðarsamari en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Staða: Unnið er að nánari útfærslu
Tengiliður:
tryggvi.thorhallsson@samband.is

Vefur Alþingis  

Aukið fjármagn til verndaðra vinnustaða

Gerð er tillaga um 100 m.kr. einskiptisframlag til að tryggja að starfsemi verndaðra vinnustaða skerðist ekki sökum faraldursins og afleiðinga hans.

Staða: Unnið er að nánari útfærslu
Tengiliður:
tryggvi.thorhallsson@samband.is

Vefur Alþingis  

Aukið fjármagn vegna heimilislausra

Gert er ráð fyrir 100 m.kr. til að styrkja úrræði vegna heimilislausra með fjölþættan vanda. Gert er ráð fyrir að félagsmálaráðuneytið fari í samstarf við Reykjavíkurborg og Akureyrarbæ um eflingu þjónustu við þennan hóp.

Staða: Unnið að nánari útfærslu

Vefur Alþingis  

 

E. Aðgerðir til að efla nýsköpun og þróun

Aðgerð Staða Nánari upplýsingar Viðspyrnuáætlun sambandsins

Stafræn stjórnsýsla

Á árinu 2020 er 100 m.kr. tímabundnu framlagi veitt til að efla stafræna stjórnsýslu og þjónustu sveitarfélaga til að koma megi á miðlægu samstarfi sveitarfélaga til þess að efla stafræna þjónustu á sveitarstjórnarstigi um landið. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið í samstarfi við sambandið er byrjað að vinna að nánari útfærslu

Staða: Unnið er að nánari útfærslu
Tengiliður:
fjola.maria.agustsdottir@samband.is

Vefur Alþingis  

Sviðmyndalíkan um fjármál sveitarfélaga

Veitt er tímabundið 25 m.kr. framlag til áframhaldandi þróunar á líkani um fjármál sveitarfélaga. Með líkaninu verður sveitarfélögum auðveldað að setja upp sviðsmyndir um þróun fjármála sveitarfélaga. Ennfremur verður með líkaninu hægt að greina langtímaþróun fjármála sveitarstjórnarstigsins, þ.á m. hvort fjármálin séu sjálfbær til lengri tíma.

Staða: Unnið er að nánari útfærslu
Tengiliður:
sigurdur.snaevarr@samband.is

Vefur Alþingis  

F. Önnur úrræði stjórnvalda er að hafa óbein áhrif á starfsemi sveitarfélaga

Aðgerð Staða Nánari upplýsingar Viðspyrnuáætlun sambandsins

Hlutastarfaleiðin – Minnkað starfshlutfall

Alþingi hefur samþykkt frumvarp um rétt til greiðslu atvinnuleysisbóta samhliða minnkuðu starfshlutfalli vegna tímabundins samdráttar í starfsemi vinnuveitenda.

Staða: Komið til framkvæmda

Vinnumálastofnun

Stjórnarráðið

 

Aukin tækifæri til menntunar

Mennta- og menningarmálaráðherra og félags- og barnamálaráðherra hafa sett á fót samhæfingarhóp um atvinnu- og menntaúrræði. Hópnum er ætlað að skoða stöðu og möguleg menntaúrræði námsmanna og atvinnuleitenda við þær breyttu aðstæður sem orðnar eru í íslensku samfélagi.

Markmið hópsins er að blása til sóknar á íslenskum vinnumarkaði og styrkja enn frekar stoðir menntakerfisins með því að kortleggja stöðuna, samhæfa upplýsingastreymi og hafa yfirlit yfir aðgerðir og framkvæmd.

Á grundvelli tillagna hópsin hefur þegar verið hrint af stað verkefni er varða sumarstörf og sumarnám fyrir námsmenn en unnið er að frekari tillögum.

Staða: Hluti komin til framkvæmda en frekari tillögur væntanlegar
Tengiliður:
valgerdur.run.benediktsdottir@samband.is

Frétt á vef stjórnarráðsins

Frétt á vef sambandsins