Stjórn vatnamála

Öflun neysluvatns og eftirlit með dreifingu og notkun er mikilvægt verkefni á verkefnaskrá sveitarfélaga.

Vatnaráð er skipað skv. 5. gr. laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála til fimm ára í senn. Í ráðinu skulu sitja fimm fulltrúar, umhverfisráðherra skipar einn fulltrúa án tilnefningar og skal hann vera formaður ráðsins, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar einn, iðnaðarráðherra einn og Samband íslenskra sveitarfélaga tvo fulltrúa. Varamenn eru skipaðir á sama hátt.

Hlutverk vatnaráðs er að vera ráðherra til ráðgjafar um stjórn vatnamála.

Vatnaráð:

  • hefur umsjón með gerð tillögu að vatnaáætlun, aðgerðaráætlun og vöktunaráætlun,
  • gerir tillögu til ráðherra um staðfestingu vatnaáætlunar, aðgerðaráætlunar og vöktunaráætlunar og endurskoðun þeirra þegar við á, að fenginni tillögu Umhverfisstofnunar,
  • veitir umsögn við gerð reglugerða sem settar eru á grundvelli laganna,
  • fylgist með því hvernig markmiðum laga þessara er náð og metur m.a. þann kostnað sem af þeim hlýst fyrir ríki og sveitarfélög. Ráðið skilar reglulega skýrslu til ráðherra og Sambands íslenskra sveitarfélaga um þau efni og setur fram ábendingar um kostnaðinn eftir því sem þörf krefur.

Umhverfisstofnun annast daglegan rekstur og umsýslu vatnaráðs og er ráðinu til ráðgjafar.